Έχει δημοσιευτεί (ΦΕΚ 1735/Β/17-5-2018) η ΥΑ αρ. 3886/11-5-2018 που αφορά στον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1735/Β/17-5-2018 PDF 418,42 KB18/08/21 06:05:22