Έγκρίθηκε η Ένταξη 190 παραδεκτών αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 9 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, σύμφωνα με την με αριθ. 13850/14-12-2017 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για το εν λόγω Μέτρο.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής Απόφασης: