Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 751021/21-11-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.