ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1313731 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Φ.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ