ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1345646-03 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Α.Ε.