Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ5608/2833/ΠΕΡΙΒ-9/2011 ο φάκελος για τη συμπλήρωση της δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, της εταιρείας «ΕΤΕΚΑ ΑΕ», που είναι εγκατεστημένη στο Πέραμα, επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 142, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινά Νέα με αρ. πρωτ. 61547/11 στις 14-7-2011.