Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. οικ.62874/11 έγγραφο για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση, εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας του εργοστασίου επεξεργασίας και κατασκευής ειδών από χαρτί της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», στη θέση «Πάτημα» ή «Μαύρη Ώρα» στο Δήμο Ασπροπύργου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Το Θριάσιο» 1/8/11 με αρ. πρωτ. 69061/11,