Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκηση  με αρ. πρωτ. Φ5229/141/13-1-2011 με θέμα: «Διαβίβαση Ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Αποκατάστασης του αργούντος λατομείου αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΙΚΗ- Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση ΄Κοκκινιά’ Δήμου Τροιζηνίας,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ημερήσιος Δημότης» στις 29/7/11, με αρ. πρωτ. 68763/11.