Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επαναδιαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ5270/5168/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ορυκτελαίων και αποθήκευσης- διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας «BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ Πετρελαιοειδών», στη Δραπετσώνα Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 132815/11 στις 23/12/11 στην εφημερίδα «Κοινωνική».