Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ5091/1335/περιβ.9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα αποθήκευσης και συσκευασίας ή & ανασυσκευασίας με μηχανολογικό εξοπλισμό και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, της εταιρείας ‘’ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.”, που βρίσκεται στη θέση ‘Σκλήρη’ της εκτός σχεδίου περιοχής του Δ.Δ. Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 23/5/12 με αρ. πρωτ. 73014/12.