Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. ΠΕΧΩ Φ.1527/8482/26-10-2010 της Δ/νση ΠΕΧΩ- Τμήμα Α’, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Τροποποιητικό Προσάρτημα Μελέτης Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος από την Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρου στη θέση «ΜΑΛΕΖΙ», Γραμματικό, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ με αρ. πρωτ. 2776/11 στις 26/1/2011.