Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), καθώς και το με αρ. πρ. ΠΕΧΩ Φ4532/6345/περ9/10 έγγραφο της Δ/νση ΠΕΧΩ- Τμήμα Α’, ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την υφιστάμενη μονάδα τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας, αλιευμάτων- ψυκτικών θαλάμων, μετά ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων της Βασιλείου Trofinko ΑΕΒΕ, στην οδό Δερβενοχωρίων, ΒΙΠΑ, Μαγούλα, λόγω κτιριακού, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, εσωτερικών διαρρυθμίσεων και αύξησης αποθηκευτικού όγκου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ με αρ. πρωτ. 3196/11 στις 27/1/2011.