ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: ssona@patt.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής- Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία ‘’CORALGAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.’’ που δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση υγραερίων και συγκεκριμένα, υγραέριο προπάνιο, υγραέριο βουτάνιο, υγραέριο μίγμα LPG και υγραέριο μίγμα κίνησης, εξαιρετικά εύφλεκτα σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058, και η οποία βρίσκεται στον Ασπροπύργο Αττικής (Θριάσιο Πεδίο), βορειοδυτικά των ορίων του οικοπέδου των ΕΛΠΕ-ΒΕΑ και υπάγεται στη ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ του Δήμου Ασπροπύργου.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης υγραερίων σε ποσότητα μεγαλύτερη από την οριακή (200 t). Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή υγραερίου στην ατμόσφαιρα δεν επιφέρει άμεσα επιπτώσεις αλλά μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης εκρήξεων και πυρκαγιών. Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η ομάδα πυρασφάλειας και εφαρμόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλή αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής το οποίο έχει αποσταλεί προς έγκριση στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής που βρίσκεται επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 78 στο Δήμο Ασπροπύργου (τηλ. επικοιν. 2132047106 -108 -088), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση του θεωρημένου φακέλου Κοινοποίησης του αρθ. 6, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlbhttps://bit.ly/2kQtu80 και https://bit.ly/32eRbqj*) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr).

Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ‘ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ’’ στις 03-05-2018.

Επικαιροποίηση 4-11-2019