Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Στέφανου Χρήστου και του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Δρος Ρουσέτου Λειβαδάρου, οικοδομείται η συνεργασία και άμεση διασύνδεση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η αδειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Πειραιά, θέματα σχετικά με την Ναυπηγοεπισκευή και ειδικότερα το Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, το Γ.Ε.ΜΗ. κ.ά.

Έναυσμα και αφετηρία της συνεργασίας αυτής αποτέλεσε η διαπίστωση ότι, η μεγάλη απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης δεν παρήγαγε μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα οφέλη στην ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου ίδρυσής τους. Τα αίτια αυτής της υστέρησης οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης των επενδυτών για τις νέες διατάξεις αδειοδότησης μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και στην αντίσταση δομών του δημόσιου, αλλά κυρίως του ιδιωτικού τομέα που έχουν συμφέρον τη διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες τους, αναλόγων με εκείνες, που ίσχυαν πριν την νέα νομοθεσία αδειοδότησης.

Σε συνάντηση συνεργασίας μεταξύ κλιμακίων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, στα οποία συμμετείχαν ο κ. Ανδριανός Μιχάλαρος και κ. Ρουσέτος Λειβαδάρος, τέθηκαν οι βάσεις της άμεσης συνεργασίας των δύο φορέων στο πεδίο της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την αδειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης. Συγκεκριμένα, στο Βιοτεχνικό Επιμελητηρίου Πειραιά οι επενδυτές θα υποστηρίζονται για την συλλογή των προβλεπομένων απλών δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση συγκεκριμένων τυποποιημένων εγγράφων (ερωτηματολόγιο και υπεύθυνη δήλωση), η πληρότητα των οποίων θα είναι διασφαλισμένη λόγω της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Ακολούθως τα παραπάνω θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Βιομηχανίας και όλη η διαδικασία, που ισοδυναμεί με χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, θα ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα ολίγων ημερών με μηδενικό κόστος για την πλειονότητα των επαγγελματικών εργαστηρίων ή δραστική ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου σε κάθε άλλη περίπτωση. Παράλληλα οι επενδυτές θα ενημερώνονται άμεσα για κάθε κίνητρο επιχειρηματικής δράσης του τομέα τους.

Κομβικό σημείο για την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί, αποτελεί η αναλυτική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά για όλα τα παραπάνω σε κοινή εκδήλωση, που θα οργανωθεί σύντομα και στην οποία θα κληθούν να παραστούν η ηγεσία των Επιμελητηριακών Φορέων της Χώρας και η ηγεσία του ΥπουργείουΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.