Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες για τη διευθέτηση του ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από Χ.Θ. 0+824 (ανάντη συμβολής ποταμού Ερασίνου) έως Χ.Θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Διευθέτηση του ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από Χ.Θ. 0+824 (ανάντη συμβολής π. Ερασίνου) έως Χ.Θ. 8+161 (συμβολή ρ. Καλυβίων και Κουβαρά)».

Το υποέργο που θα εκτελεσθεί αφορά στα εξής: α) Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο σύνολο του έργου, β) ανασκαφικές έρευνες και εργασίες σε όσα τμήματα αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα κατά την πορεία του έργου, γ) αρχαιολογική τεκμηρίωση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων, δ) προστασία μνημείων, συντήρηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων, αντιστηρίξεις και λοιπές εργασίες προστασίας (επείγουσες επεμβάσεις προστασίας) ακινήτων ευρημάτων και ε) πληροφόρηση, δημοσίευση ευρημάτων, εργασίες ανάδειξης μνημείων και λοιπές εργασίες.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η/Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 20.10.2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 23.9.2022 έως και 03.10.2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 564,12 KB22/09/22 11:17:29