Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 «Δαπάνες αρχαιολογίας» (είδος υποέργου: αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες), του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας».

Το υποέργο που θα εκτελεσθεί αφορά στα εξής: α) Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο σύνολο του έργου, προετοιμασία και προκαταρκτική διερεύνηση, όπου κρίνεται αναγκαίο για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς, β) ανασκαφικές έρευνες και εργασίες σε όσα
τμήματα αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα κατά την πορεία του έργου, γ) αρχαιολογική τεκμηρίωση : σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων, δ) προστασία μνημείων: συντήρηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων, αντιστηρίξεις και λοιπές εργασίες προστασίας (επείγουσες επεμβάσεις προστασίας) ακινήτων ευρημάτων, ε) πληροφόρηση, δημοσίευση ευρημάτων, εργασίες ανάδειξης μνημείων και λοιπές εργασίες, και στ) τεκμηρίωση και προστασία των ήδη ορατών αρχαιοτήτων στο άμεσο περιβάλλον του έργου (θέσεις 6,7 και παλαιοχριστιανική βασιλική στο Σκύμφθι. Για την παλαιοχριστιανική βασιλική στο Σκύμφθι να συνταχθεί μελέτη προστασίας και ανάδειξης.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014- 2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η/Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 27.10.2022 έως 07.11.2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 559,98 KB26/10/22 12:39:05