Με την αρ. πρωτ. 2764/17-06-2024 αίτηση του ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ νόμιμου εκπροσώπου της Δ.ΜΑΡΚΟΥ-Γ.ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα επί της οδού Πυθαγόρα 1-1α, στον Δήμο Π.Φαλήρου και ΑΦΜ: 998984029, αιτήθηκε προς την Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (ανανέωση). Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής.