Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 834/15-09-2023 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση SAFE HOUSE Beach ΦΙΛΩΤΑΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην οδό Αεροπορίας 2, στη Νέα Μάκρη, σύμφωνα με το άρθρο 70§4Α της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30.8.2017) διότι, κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στο κατάστημα τιμοκατάλογος για τα προσφερόμενα είδη, κατά παράβαση του άρθρου 70§1 της ως άνω Υ.Α.