Με την υπ’ αρ. 721850/13-06-2024  απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Δυτικού τομέα Αθηνών επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) στην επιχείρηση «ΚΡΕΑΤΟΚΟΣΜΟΣ Ε.Ε.» που βρίσκεται επί της  Θηβών 210, στο Περιστέρι καθώς σε έλεγχο που διενήργησαν  υπάλληλοι  της υπηρεσίας μας στο ανωτέρω κατάστημα στις 24-05-2024 για την εφαρμογή των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, βρέθηκαν στο κρεοπωλείο οι κάτωθι παραβάσεις:

Έκθεση προς πώληση κιμά εκ των προτέρων για τα είδη:α) κοτόπουλο καθαρού βάρος 5.300 γρ. και β) λάπα βόειο Γαλλίας καθαρού βάρους 8.000γρ κατά παράβαση του άρθρου 20&1 της Υ.Α. 91354/2017 (Φ.Ε.Κ. 2983/Β΄/30-08-2017) η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 20&7Α της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000,00 €) ανά παράβαση δηλαδή δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για τα δύο είδη. Το ποσό διπλασιάζεται λόγω πρώτης υποτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 22&1 του Ν.4177/2013 (προηγούμενη απόφαση επιβολής προστίμου αρ.πρωτ.215320/16-02-2024) δηλαδή τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) .