GR | EN

GR | EN

Ανακοινώσεις Σχετικές με Διαγωνισμούς

Αρχική > Διαγωνισμοί > Σχετικές Ανακοινώσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με Διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής

25 11, 2021

5η & Τελική Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή του έργου: «Κατασκευή Δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου Ταύρου”

2021-11-25T13:37:41+02:0025 Νοεμβρίου, 2021|

Δημοσίευση της 5ης & Τελικής Έκθεσης της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΕΛΛΑΣ», Ανεξάρτητου Παρατηρητή για την παρακολούθηση των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» με κωδ.ΟΠΣ 502345. Η 5η & Τελική Έκθεση του ΑΠ είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματοςwww.integritypact.gr, κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ

11 10, 2021

Νέα ημερομηνία για το διαγωνισμό: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο»

2021-10-11T15:43:32+03:0011 Οκτωβρίου, 2021|

Με  το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιήθηκε η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ από την Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 12.58 έως ώρα 14.02 της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: «Σε περιπτώσεις

30 09, 2021

Αναβολή ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο»

2021-09-30T14:36:08+03:0030 Σεπτεμβρίου, 2021|

Με  το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιήθηκε η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ από την Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 12.58 έως ώρα 14.02 της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: «Σε περιπτώσεις

14 09, 2021

Ακύρωση Διαγωνισμού: Μελέτες για την κατασκευή τεσσάρων (4) πεζογέφυρων σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπέδιου Αττικής

2021-09-14T16:29:40+03:0014 Σεπτεμβρίου, 2021|

Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής 59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  με ημερομηνία 15/9/2021, ακυρώνεται βάσει της υπ΄αριθμ. 1976/2021 Απόφασης Ο.Ε.

25 06, 2021

Ανακοινώση μετάθεσης ημερομηνίας των συνοπτικών διαγωνισμών καθαριότητας και πράσινου του Αττικού Άλσους

2021-08-20T16:04:57+03:0025 Ιουνίου, 2021|

Α) Ο Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός (ΑΔΑ: ΩΙΗ47Λ7-ΣΔ0) για την σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Β) Ο Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός (ΑΔΑ: 63Ν17Λ7-Ο4Ε)

19 04, 2021

Ανακοίνωση αποτελέσματος των συνεντεύξεων διαγωνισμού Life KA1 και KA2

2021-08-19T09:15:10+03:0019 Απριλίου, 2021|

Ανάρτηση των Πινάκων Υποψηφιοτήτων (Γ) των Προσκλήσεων με ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00 και ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η όπως εγκρίθηκαν με τις υπ’ Αρ. 795/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ7-Π7Ψ) και 796/06-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΑ3Μ7Λ7-ΛΞ7) αντίστοιχες Αποφάσεις της Οικονομική Επιτροπής. Οι πίνακες κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή

19 04, 2021

Ανακοίνωση αποτελέσματος των συνεντεύξεων διαγωνισμού e-MOPOLI

2021-08-19T09:15:08+03:0019 Απριλίου, 2021|

Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Γ) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2 όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 797/06-04-2021 ΑΔΑ: ΨΞΘ37Λ7-ΧΔΠ Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής. Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους στάλθηκε

31 03, 2021

Δεύτερη μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής”

2021-08-19T09:04:25+03:0031 Μαρτίου, 2021|

Με την παρούσα απόφαση μετατέθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής", προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 07/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

26 03, 2021

Ανακοίνωση συνεντευξεων διαγωνισμού e-MOPOLI

2021-08-19T09:01:29+03:0026 Μαρτίου, 2021|

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών επιχειρησιακού σχεδιασμού και διοικητικής, διαχειριστικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Europe) «PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility», που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. Ελλείψει ενστάσεων, ο

26 03, 2021

Ανακοίνωση συνεντευξεων διαγωνισμών Life KA1 και KA2

2021-08-19T09:01:28+03:0026 Μαρτίου, 2021|

Σύμφωνα με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η και ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-Ε00) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA

23 03, 2021

Δημοσίευση 4ης Έκθεσης Ανεξάρτητου Παρατηρητή του έργου: Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου

2021-08-19T08:59:12+03:0023 Μαρτίου, 2021|

Δημοσίευση της 4ης Έκθεσης της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΛΛΑΣ», Ανεξάρτητου Παρατηρητή για την παρακολούθηση των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5023454, στα πλαίσια του από 20/04/2018 Σύμφωνου Ακεραιότητας με την Περιφέρεια Αττικής. Η 4η Έκθεση του ΑΠ

18 03, 2021

Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμού για “Προμήθεια δάφνινων στεφάνων για τις ανάγκες της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών”

2021-08-20T16:04:29+03:0018 Μαρτίου, 2021|

Αύριο Παρασκευή 19/03/2021 η Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που στεγάζεται στο κτίριο 240Α Παραλίας Καλλιθέας -Μοσχάτου (Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) 176 02 Καλλιθέα θα παραμείνει κλειστή, εξαιτίας διαπιστωμένου κρούσματος κορωνοϊού. Ως εκ τούτου η καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 211510/17-3-2021 πρόσκληση της Π.Ε.Ν.Τ.Α για προμήθεια δώδεκα (12) στεφάνων μετατίθεται για τη

17 03, 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού LIFE

2021-08-19T08:56:12+03:0017 Μαρτίου, 2021|

Α) Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Α) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 644 / 16-03-2021 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής. Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους

17 03, 2021

Ανακοίνωση αποτελέσματος διαγωνισμού e-MOPOLI

2021-08-19T08:56:10+03:0017 Μαρτίου, 2021|

Ανάρτηση του Πίνακα Υποψηφιοτήτων (Α) της Πρόσκλησης ΑΔΑ: 9ΚΓΘ7Λ7-9Α2 όπως εγκρίθηκε με τη με Αρ. 642 / 16-03-2021 Απόφαση της Οικονομική Επιτροπής. Ο πίνακας κατάταξης είναι σε μορφή pdf και με τους αριθμούς Πρωτοκόλλου για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στους υποψηφίους οι οποίοι έστειλαν την αίτησή τους ο αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τους στάλθηκε

17 03, 2021

Ακύρωση διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για το έργο ευρεία παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω Γ’ Τμήμα»

2021-08-19T08:55:59+03:0017 Μαρτίου, 2021|

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. 581/2021 Απόφαση Ο.Ε. ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για το έργο ευρεία παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω Γ’ Τμήμα» προεκτιμώμενης αμοιβής 922.488,11 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με Α/Α 138715 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

9 03, 2021

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής”

2021-08-19T08:50:50+03:009 Μαρτίου, 2021|

Με την παρούσα απόφαση μετατέθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής", προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 12η/03/2021 και ώρα 10:00π.μ.

12 01, 2021

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων, έτους 2021

2021-08-19T08:18:17+03:0012 Ιανουαρίου, 2021|

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 για το έτος 2021, για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της

23 12, 2020

Ανακοίνωση σχετικά με επαναπροκήρυξη διαγωνισμών ΠΕΑΑ

2020-12-23T16:18:33+02:0023 Δεκεμβρίου, 2020|

Ο συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Συλλεκτήρα Ομβρίων ΟΠ2ΚΝ Νότιας Περιοχής Δήμου Παιανίας», προϋπολογισμού 59.737,20€ πλέον ΦΠΑ που είχε οριστεί για την 30-12-2020 θα επαναπροκηρυχθεί. Ο συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου

7 12, 2020

Ανακοίνωση για το διαγωνισμό «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης»

2021-08-20T16:03:41+03:007 Δεκεμβρίου, 2020|

Ο συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», προϋπολογισμού 74.019,49€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που είχε οριστεί για την 30-11-2020 δεν διεξήχθη. Θα οριστεί νέα ημερομηνία.

16 11, 2020

Δημοσίευση της 3ης Έκθεσης Ανεξάρτητου Παρατηρητή του έργου: Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου

2021-08-19T07:52:09+03:0016 Νοεμβρίου, 2020|

Δημοσίευση της 3ης Έκθεσης της «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» (ΔΔ-Ε), η οποία παρακολουθεί ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής, τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», στα πλαίσια του από 20/04/2018 Σύμφωνου Ακεραιότητας με την Περιφέρεια Αττικής. Η 3η Έκθεση του ΑΠ είναι αναρτημένη

Go to Top