Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Aνοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά μάρκα οχημάτων και ΚΑΕ για την επισκευή συντήρηση εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τις απαιτούμενες εργασίες προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία 21/07/2014 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 312,25 KB18/08/21 11:33:57
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 81,97 KB18/08/21 11:33:57
ΕΝΤΥΠΟ DOC 38,50 KB18/08/21 11:33:57