Προκήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 προϋπολογισμού 198.989,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε € πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των 2.180 καλυπτόμενων στρεμμάτων από αέρος και εδάφους, μετά την υπ’ αριθμό 830/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Υπολογίζεται να καλυφτούν 1.150 στρέμματα με 3 έως 9 εφαρμογές από αέρος στην περιοχή Τροιζηνίας – Πόρου (Λίμνη Ψήφτας, Βίδι & Αγ. Σωτήρας) και 1.030 στρέμματα με 3 έως 10 εφαρμογές από εδάφους στην περιοχή Τροιζηνίας – Πόρου (Γαλατάς, Μέθανα,Stella Maris, Πλάκα, Βαθύ, Αγ. Θεόδωροι) και στην περιοχή της Αίγινας.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών,λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των υπόψη εργασιών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης της Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.30 π.μ. μέχρι την 11.00 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (Γραφεία Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Νήσων – Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς, 6ος όροφος)

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος), θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι την 13.30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3-06-2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ στα Γραφεία Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Νήσων (Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς,6ος όροφος)

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, τηλ. 2131601641 ενώ σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές από τη Διεύθυνση Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Νήσων, Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς τηλ.2131618519.

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης και το αρχείο της Διακήρυξης.

Διακήρυξη 1/2013 PDF 331,52 KB18/08/21 10:50:05