Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, την Τετάρτη 12-11-2014 τιμής για την εκτέλεση των νέων δρομολογίων, για την μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Τετάρτη 12-11-2014 και ώρα 12:30 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων της παρούσας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ Δρομολόγιου 5 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) και επισυνάπτεται παρακάτω.

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού και η ορθή επανάληψη αυτού.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ PDF 413,96 KB18/08/21 11:49:55