Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει δημόσια δημοπρασία, βάσει της υπ’ αριθμ. της υπ’ αριθμ. 1552/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτου(με ελάχιστη συνολική επιφάνεια 1.000 τ.μ. και μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.500 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου υπογείου, από 150 – 300 τ.μ. το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη), για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτές προσφορές, σε προθεσμία τριανταέξι (36) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2013.Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριανταέξι ημερών (ήτοι από 7 Σεπτεμβρίου 2013) οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της προθεσμίας των τριανταέξι ημερών (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη χρονολογία).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης καθώς και το αρχείο των Διευκρινήσεων. 

Διευκρινήσεις PDF 63,37 KB18/08/21 10:58:52