Πρόχειρος Mειοδοτικός διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως 28-02-2015, ανά Περιφερειακή Ενότητα, συνολικού προϋπολογισμού € 7.753.594,96 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και δικαιώματος προαίρεσης έως 20%.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2014 και ώρα 10:30 π.μ..

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών, Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 310) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

 

Ακολουθoύν τα σχετικά αρχεία. 

Διευκρινήσεις PDF 522,50 KB18/08/21 11:40:21
Απόφαση υπ’ αριθ. 1931/2014  PDF 580,74 KB18/08/21 11:40:21
Απόφαση υπ’ αριθ. 1970/2014  PDF 552,80 KB18/08/21 11:40:21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-09-2014 PDF 59,86 KB18/08/21 11:40:21