Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 842/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, σύμφωνα με τα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1: καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 180.000 προστατευόμενα δέντρα της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Πόρου με εκτιμώμενη αξία 27.621,00€ χωρίς ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 2: καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 616.000 προστατευόμενα δέντρα της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Τροιζηνίας με εκτιμώμενη αξία 94.525,20€ χωρίς ΦΠΑ.

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα με έως και τρεις και τρία δέκατα (3,3) επεμβάσεις σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΦΟΡΑ 3,3 ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ)

Πόρου

Πόρου

180.000

90.000

27.621,00

Τροιζηνίας

Γαλατά

170.000

85.000

26.086,50

Τροιζήνας

70.000

35.000

10.741,50

Καρατζά

66.000

33.000

10.127,70

Άνω Φαναρίου

60.000

30.000

9.207,00

Δρυόπης

140.000

70.000

21.483,00

Τακτικούπολης

110.000

55.000

16.879,50

Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα ή για όλα τα Τμήματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 151.461,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 122.146,20€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 29.315,09€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,093€, και καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-2017.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) Υπουργική Απόφαση και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της με αρ. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-4-2017

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-5-2017 και ώρα 14:00:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς) από την κ. Ε. Μαρούλη, τηλέφωνο: 2131618532.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 40060 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκδόθηκαν Διευκρινήσεις την 5/5/2017 οι οποίες ακολουθούν.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 174,40 KB18/08/21 03:05:58
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 683,74 KB18/08/21 03:05:59
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΕΕΠ PDF 94,03 KB18/08/21 03:05:59
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 210,76 KB18/08/21 03:06:00