Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διακηρύττει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, προς στέγαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους, που καθόρισε με την υπ΄αρ. 152/2020 (ΑΔΑ: Ω3Η37Λ7-Ι9Ρ) απόφασή της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, ήτοι έως την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 καταθέτοντας σχετική Αίτηση – εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Φάκελο Προσφοράς εις διπλούν (με την ένδειξη εξωτερικά «Πρωτότυπο» – «Αντίγραφο» και τον τίτλο της Διακήρυξης) με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στη Διακήρυξη δικαιολογητικά.

Οι Προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατατίθενται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος, ΤΚ 117 43, Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. εντός της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας, από τη δημοσίευση Περίληψης της Διακήρυξης στον τύπο.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και η περίληψή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 134,77 KB18/08/21 09:25:34
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 229,27 KB18/08/21 09:25:34