Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/ τ. Α΄/1996) διακηρύττει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 325/2020 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα στη Διακήρυξη Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων ξεχωριστών φακέλων (1 πρωτότυπο και 1 απλό αντίγραφο) στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 2ος όροφος, Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, και μέχρι την 26η Μαρτίου 2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9:00 μέχρι τις 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 213-2063635, 213-2063624 και 213-2063716 ή στην ιστοσελίδα www.patt.gov.gr της Περιφέρειας Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 120,33 KB18/08/21 09:41:04
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 405,53 KB18/08/21 09:41:04