Διακήρυξη 03/2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου (συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση), λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά, της ΠΕ Νήσων και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής  στον νέο μισθωμένο ακίνητο (Αιγαλέω 5 & Κάστορος, Πειραιά) της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 60595 όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02-09-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθούν τα αρχεία της περίληψης και της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,62 MB18/08/21 06:25:44
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 413,73 KB18/08/21 06:25:43
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (27/08/18) PDF 175,69 KB18/08/21 06:24:16
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2 (27/08/18) PDF 604,08 KB18/08/21 06:24:16