Διακήρυξη 04/2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων   (γραφεία, βιβλιοθήκες γραφείων διαφόρων διαστάσεων, καθίσματα εργασίας με μπράτσα και ροδάκια περιστρεφόμενα, καθίσματα συνεργασίας και τροχήλατες συρταροθήκες)  στο νέο μισθωμένο ακίνητο (Αιγαλέω 5 & Κάστορος, Πειραιά) των ΠΕ Πειραιά, ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 245.854,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 62868 όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Προσοχή: Δόθηκαν Διευκρινίσεις την 17/08/2018 και την 21/08/2018.

Ακολουθούν τα αρχεία της περίληψης , της Διακήρυξης και των Διευκρινίσεων .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 413,73 KB18/08/21 06:25:43
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,62 MB18/08/21 06:25:44
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 177,52 KB18/08/21 06:24:18
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 21-08-18 PDF 327,70 KB18/08/21 06:24:18