Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 817/2021 (ΑΔΑ: ΩΞ027Λ7-Γ5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έτους 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ψεκαζόμενο δέντρο βάσει της τιμής, σε ευρώ.

Ο προϋπολογισμός είναι 128.116,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 ιδίως άρθρα 36 & 37 και την με αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2021.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 07η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,51 MB19/08/21 09:17:58
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 424,92 KB19/08/21 09:17:58
ΤΕΥΔ DOC 148,00 KB19/08/21 09:17:59