ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τομέα και για τα δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 893.200 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

27.1.2016

ώρα 12.00 π.μ.

2.2.2016

ώρα 12.00 π.μ.

8.2.2016

ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθεί η Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 739,14 KB18/08/21 01:12:15
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_1 PDF 655,94 KB18/08/21 01:12:15
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_2 PDF 520,21 KB18/08/21 01:12:15