ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2014

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΓενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 118/2007 και την αρ. 751/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αποτύπωση και προστασία δημοσίων εκτάσεων (γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη εντοπισμού θέσης GPS)», προϋπολογισμού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Διακήρυξη 06/2014.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της ως και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του ως άνω υλικού, μαζί με τα παρελκόμενά του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφείο 307).

Δώθηκαν διευκρινήσεις την 01/04/2014 και την 14/04/14 απο την οικονομική επιτροπή και επισάπτονται παρακάτω.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης καθώς και το αρχείο των διευκρινήσεων.

Διευκρινήσεις PDF 317,37 KB18/08/21 11:25:17
Διευκρίνηση 2 PDF 163,08 KB18/08/21 11:25:17