Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 2563/2015 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Ι & ΙΙ – ως αναπόσπαστο μέρος της – τα οποία συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής και αποτελούνται από:

  • Παράρτημα Ι: Κτιριολογικό Πρόγραμμα Υπηρεσιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει και
  • Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η κατάθεση των φακέλων με τις γραπτές προσφορές θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

*Προσοχή σημείωση: Το αρχείο excel έχει τρεις καρτέλες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 320,54 KB18/08/21 01:11:41
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XLS 67,00 KB18/08/21 01:11:36