Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Μειοδοτική Δημοπρασία με γραπτές προσφορές, βάσει της υπ’ αριθ. 2223/2015 Απόφασής της και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για την Μίσθωση Ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, ήτοι Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ), Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ9), Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10), Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) και Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Ι & ΙΙ – ως αναπόσπαστο μέρος της – τα οποία συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής και αποτελούνται από:

  • Παράρτημα Ι: Κτιριολογικό Πρόγραμμα Υπηρεσιών Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Τεχνική Έκθεση που το συνοδεύει και
  • Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η κατάθεση των φακέλων με τις γραπτές προσφορές θα γίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 763,85 KB18/08/21 01:02:23
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 132,21 KB18/08/21 01:02:11
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 239,55 KB18/08/21 01:02:11
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XLS 193,50 KB18/08/21 01:02:12