Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, στις 28/01/ 2020 και από ώρα 12:00 έως 13:00 στο  Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων ευρώ μηνιαίως (28.000,00 €/μήνα).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεταισε δεκαπέντε (15) έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης και αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του μισθωτή στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 153,23 KB18/08/21 09:18:58
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 145,50 KB18/08/21 09:18:58
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ PDF 491,10 KB18/08/21 09:18:58
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ PDF 447,28 KB18/08/21 09:18:59