Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 22-10-2019 και ώρα 10.30 π.μ., για την προμήθεια 5.500 δελτίων δειγματοληψίας για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 22 -10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 212,18 KB18/08/21 08:39:52
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 106,02 KB18/08/21 08:39:53