Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, αποφασίζει τη διακήρυξη 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια Γραφικής Ύλης (Φωτοαντιγραφικό και Μηχανογραφικό Χαρτί) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Γ’ Αθήνας, αρμοδιότητας της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού, 10.120,97 € (πλέον Φ.Π.Α.) – 12.550,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

24-05-2018
15:00

    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 855,10 KB18/08/21 06:02:15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 121,76 KB18/08/21 06:02:15