Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 1507/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨ27Λ7-ΞΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό  σε ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρείς ΟΜΑΔΕΣ:

ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Μονάδας Κομποστοποίησης και Βοηθητικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 658.827,16€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία και χωρίζεται σε :

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Μονάδας Κομποστοποίησης» συνολικού προϋπολογισμού 585.642,36€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια Βοηθητικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 73.184,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β: «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία και χωρίζεται σε:

ΤΜΗΜΑ 1: «Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 10 m3» συνολικού προϋπολογισμού 184.500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 16 m3» συνολικού προϋπολογισμού 130.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ: «Προμήθεια Οχήματος Συμπίεσης και Προώθησης Απορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω είδη θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων του Νομού Αττικής. Θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους).

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ των ανωτέρω ΟΜΑΔΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης, χωρίς να είναι διακριτά τα τμήματα που προσφέρουν, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία , δύο ή και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη κάθε φορά προϋπολογισθείσα δαπάνη, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική».

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων με κωδικό ΟΠΣ5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την με αρ. 5507/29-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΧΦ7Λ7-ΤΙΟ) Απόφαση Ένταξης  της Περιφερειάρχη Αττικής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 της με αρ. της με αρ. 56902/215/19-5-2017  (Β’ 1924) Υπουργικής Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13-9-2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-10-2018 και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17-10-2018 και ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ της ΟΜΑΔΑΣ, του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV ):

-19640000-4: Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

-44164200-9: Σωλήνες

-38820000-9: Εξοπλισμός τηλεχειρισμού

-42131130-6: Ρυθμιστές θερμοκρασίας

-42996110-8: Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων

-43411000-7: Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος

-34144710-8: Τροχοφόροι φορτωτές

-44613600-6: Τροχοφόροι κάδοι

-44613800-8: Κάδοι αποβλήτων

-341444512-0:Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων.

-34144511-3:Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 , Πειραιάς), από τον κ. Αριστείδη Κοντογιάννη, τηλέφωνο: 2132073782.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 57900 και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και της Περίληψης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,56 MB18/08/21 06:34:59
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 265,98 KB18/08/21 06:34:59
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (05/10/18) PDF 197,50 KB18/08/21 06:34:59