Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 22-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια υλικών προστασίας των υποψηφίων οδηγών δικύκλων οχημάτων, στο χώρο εξετάσεων ειδικών δοκιμασιών του Ο.Α.Κ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ PDF 98,07 KB19/08/21 09:13:31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 233,21 KB19/08/21 09:13:32
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PDF 373,81 KB19/08/21 09:13:32