Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Tα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων καθώς και την προμήθεια δολωματικών σταθμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρες 08:00 έως 15:00.                                           

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων καθώς και την προμήθεια δολωματικών σταθμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Κ.Ε.Σ.Υ.  Δυτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός  για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων καθώς και την προμήθεια δολωματικών σταθμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  –  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής, Οικονομικού έτους 2020,   ΕΦ 06072,  τον ΚΑΕ 0879 κατά 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 1699 κατά 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 17-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 254,47 KB19/08/21 08:03:16