Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέχρι την 18/07/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 223,77 KB18/08/21 06:18:49