Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 08- 12 – 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (πλύσιμο μέσα-έξω), μία φορά κάθε μήνα και για ένα έτος, των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη,  Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ.15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 08-12-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 224,10 KB19/08/21 08:01:43