ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καλούμε τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού60.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : ΔΕΥΤΕΡΑ 9.11.2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και έγγραφο διευκρινίσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 270,90 KB18/08/21 12:54:07
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 243,99 KB18/08/21 12:54:07