Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την υπ’αρ.1286/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, 3ος όροφος, γραφείο 305, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού μέχρι τις 15:00μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00π.μ. μέχρι την 10:30π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα ,Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, 3Ος όροφος, γραφείο 307).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα- Τμήμα Προμηθειών (Λεωφόρος Συγγρού 80-88, 3Ος όροφος, γραφείο 307).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

Β. ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

Γ. συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας, από την κ. Ε. Τρέχα, τηλ.2132065137.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

180615_diakiriksi.pdf PDF 893,04 KB18/08/21 06:10:05
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (21/06/2018) PDF 121,89 KB18/08/21 06:10:05