Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πολυετούς υποχρέωσης στους χώρους όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Β’ Αθήνας.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός είναι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κατανομή 10.000,00€ για το έτος 2018 & με κατανομή 20.000,00€ για το έτος 2019,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του άρθρου 14 του Ν.4430/2016 και οι  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

Τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ

22-10-2018

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

10.30 π.μ.

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 563,17 KB18/08/21 06:44:57
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (09/10/18) PDF 209,83 KB18/08/21 06:44:57
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (19/10/18) PDF 210,21 KB18/08/21 06:44:57