Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 2867/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 75Κ57Λ7-Ρ65),–Ορθή Επανάληψη – θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών «τοποθέτησης-απομάκρυνσης-γενικότερης διαχείρισης των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 2 και 4, αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 7 εβδομάδων», ως ακολούθως:

Α) Τομέας 2 (Προϋπολογισθείσα τιμή ανά τοποθέτηση: 12,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Β) Τομέας 4 (Προϋπολογισθείσα τιμή ανά τοποθέτηση: 13,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τους Τομείς 2,4 του συνημμένου πίνακα 1, και βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 2, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 517,18 KB18/08/21 06:45:52