Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ο.Τ. 297-8-9)

προϋπολογισμού 548.387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 76604).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 19/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,50 MB18/08/21 06:39:27
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 452,39 KB18/08/21 06:39:27