Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 402.416,76 € (προ ΦΠΑ) ή συνολικής αμοιβής 498.996,78 € (με ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 18/05/2018.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 18/05/2018, ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 21/06/2018, ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 28/06/2018, ώρα 10:00.

Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 14/05/2018(κωδικός ΑΔΑΜ:18PROC003090856).

Πληροφορίες για τη μελέτη κλπ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α.,  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος όροφος, τηλ. 2132005321, 2132005330.

Ακολουθούν σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,71 MB18/08/21 06:03:35
ΕΕΕΠ PDF 90,92 KB18/08/21 06:03:35
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 709,13 KB18/08/21 06:03:36
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 470,05 KB18/08/21 06:03:36
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 630,70 KB18/08/21 06:03:36
ΧΑΡΤΗΣ PDF 461,78 KB18/08/21 06:03:36