Ανακοινώνεται από την επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΡ27Λ7-Ξ52) διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων του Π.Δ. 114/2012(ΦΕΚ 199 Α’) ότι ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων στους ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡ.9 ΤΟΥ ΠΔ511/97 συμπληρώνεται με τον παρακάτω υποψήφιο σύμφωνα με το 925/5-3-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Π.Ε.
 22ΝΑΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΦΩΤΙΟΣΔ.Τ. ΑΘΗΝΑΣ

Κατά τα λοιπά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 μμ στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους όπως έχει ανακοινωθεί.